PRIVACYBELEID

 
Plotz geeft veel om je privacy. Plotz gaat zorgvuldig om met de informatie die over jou en je gebruik van de diensten van Plotz zijn verzameld. Je gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Plotz. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt uitgelegd op welke wijze je gegevens opgeslagen worden en hoe je gegevens tegen misbruik beschermt worden en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan Plotz verstrekte persoonsgegevens.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING
Hieronder kan je lezen op welke wijze Plotz je gegevens verwerkt, waar deze opgeslagen wordt, welke beveiligingstechnieken gebruikt worden en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WEBWINKELSOFTWARE
De webwinkel van Plotz is ontwikkeld met software van CCV Shop (https://www.ccvshop.nl/). Persoonsgegevens die je ten behoeve van de dienstverlening aan Plotz beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCV Shop heeft toegang tot je gegevens om (technische) ondersteuning te bieden aan Plotz, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCV Shop is op basis van de overeenkomst die met hen is gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. CCV Shop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

WEBHOSTING
Plotz neemt webhosting- en e-maildiensten af van Mijn Domein, CCV Shop en LaPosta. Deze partijen verwerken persoonsgegevens namens Plotz en gebruiken die gegevens niet voor eigen doeleinden. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen.
Plotz behandelt al het e-mailverkeer vertrouwelijk en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jou en eigen gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

PAYMENT PROCESSORS
Voor het afhandelen van een de betalingen in de webwinkel maakt Plotz gebruik van diensten van ING en PayPal. Deze verwerken je naam, evt. adres en woonplaatsgegevens en de betaalgegevens zoals je bankrekening-of creditcardnummer. ING en PayPal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.

VERZENDEN EN LOGISTIEK
Plotz maakt gebruik van de diensten van PostNL en MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat Plotz je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL en MyParcel deelt.
Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

DOEL VAN DE GEGEVENS VERWERKING
Algemeen doel van de verwerking
Plotz gebruikt je gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Plotz gebruikt je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Plotz of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door de website van Plotz worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Bewaartermijnen
Plotz bewaart je gegevens zolang je klant bent. Dit betekent dat je klantprofiel bewaard wordt totdat je aangeeft dat je niet langer van de diensten van Plotz gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichting dienen facturen met uw (persoons)gegevens te bewaard te blijven, deze gegevens zal Plotz dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
Plotz behoudt ten allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Plotz reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerkt, dan wordt je daarvan per e-mail op de hoogte gebracht.

CONTACTGEGEVENS
Plotz
contact persoon: Karin van Rijckevorsel
Klarendalseweg 178
6822GH Arnhem
Nederland
info@plotz.nl